A Study on the Role of Teachers and Parents in Making Students' Talent Management Sustainable, Starting from the Primary Education Age

Sustainable talent management

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7779043

Keywords:

education, elementary, sustainability, talent management

Abstract

Especially for developing countries, it is important for human resources to reach high-quality education, as well as to direct the existing or later developed talents of the individuals in the right direction, in terms of efficiency of the country's resources and the increase in added value with productivity. Turkish cultural phrase 'the tree bends when it is wet' points to the importance of performing talent management from the earliest possible age, starting from primary school age.

In the literature, several scientific studies on talent management are obtained to allow career development in the public and private sectors and some of these studies are related to the talent management of educators in educational institutions. The purpose of this study is to contribute to the determination, orientation, and management of the talents of students starting from the primary school ages. Within the scope of the study, a focus group study was conducted. It is expected that this study, which was made by taking the opinions of families, teachers, and school administrators, will contribute to the literature and the world of education in terms of providing talent management for students.

References

Akar, F. (2015). ''Yetenek Yönetimi'', İmge Kitabevi Yayınları 17-20.

Altıntaş, M. (2018). İnsan Kaynaklarında Yeni Bir Yaklaşım: Yetenek Yönetimine İlişkin Nitel Bir Araştırma. Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2 (1) ,24-43.

Altınöz, M. (2018). Yetenek Yönetiminin Algılanması Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (39), 82-95.

Aslan, G. (2021). İlkokul ve ortaokulların hayati sorunları ve çözüm önerileri: Okul yöneticilerinin görüşlerine dayalı nitel bir analiz. Journal of Qualitative Research in Education, 25, 204-242. https://doi.org/10.14689/enad.25.9

Aslanargun, E. (2012). Okul müdürlerinin sahip olması gereken değerler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(2), 1327-1344.

Ataman, A. (2007). Üstün zekâlılar ve üstün yetenekliler. S. Eripek (Ed.), Özel Eğitim içinde (s.172-194). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi.

Ataman, A. (Ed.). (2009). Özel Gereksinimli çocuklar ve özel eğitime giriş. (7.Baskı) Ankara: Gündüz.

Ayhan, E. veTan, M. (2016). Devlet okullarındaki insan kaynaklarının stratejik olarak yönetilmesi. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(9), 55-69

Aytaç, T. (2014). Okullarda bütünleştirilmiş yetenek yönetimi modeli: Öğretmen görüşleri. Eğitim Bilimleri Dergisi (39), 1-24.

Aytaç, T. (2015). The relationship between teachers’ perception about school managers’ talent management leadership and the level of organizational commitment. Eurasian Journal of Educational Research, 59, 165-180.

Bayar, S. , Arslan, D. & Avcı, G. (2020). Özel Eğitim Öğretmen Adaylarının Üstün Zekâ Kavramına Yönelik Algısı. Anadolu University Journal of Education Faculty , 4 (3) , 232-253 . DOI: 10.34056/aujef.673373

Behrstock, E. (2010). Talent management in the private and education sectors: a literature review. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED509967.pdf adresinden erişildi.

Buckingham, M., Vosburgh, R. M. (2001). The 21st century human resources function: ıt’s the talent, stupid!: Human Resource Plannig, 24(4).

Can, E. (2022). Okul Yönetiminin Sorunları: Okul Müdürlerinin Değerlendirmeleri. Yaşadıkça Eğitim, 36(2), 402-433. https://doi.org/10.33308/26674874.2022362411

Ceylan, N. (2007). İnsan kaynakları yönetiminde yetenek yönetimi ve bir uygulama. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı.

Cross, T. L. (2011). On the social and emotional lives of gifted children. Prufrock Press, Inc

Cutts, N. E., & Moseley, N. (2004). Üstün zekâlı ve yetenekli çocukların eğitimi (Çev. İ. Ersevim). İstanbul: Özgür. (orijinal basım yılı: 1957)

Çetinkaya, Ç; Maya Çalışkan, İ., & Güngör, H. (2012). Üstün yetenekli öğrencilerin liderlik özelliklerinden kaynaklanan sınıf yönetimi sorunları. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (24), 7-29

Çevik, M. S. (2019). Main problems in the school administration and solutions proposed: A qualitative study. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 25(3), 509-568. https://doi.org/10.14527/kuey.2019.013

Çitil, M. (2016). Üstün yetenekli öğrencilere sunulan olumlu davranışsal destek temelli problem davranışları önleyici sınıf yönetimi uygulamaları: eylem araştırması. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Çitil, M. & Ataman, A. (2018). İlköğretim Çağındaki Üstün Yetenekli Öğrencilerin Davranışsal Özelliklerinin Eğitim Ortamlarına Yansıması ve Ortaya Çıkabilecek Sorunlar . Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38 (1) , 185-231

Dağlıoğlu, H. E. (2014). Erken çocuklukta üstün zekâ/üstün yetenek. Ayşegül Ataman (Ed.), Üstün zekâlılar ve üstün yetenekliler konusunda bilinmesi gerekenler içinde (s. 46-81). Ankara: Vize

Davies, B. ve Davies, J. B. (2014). Eğitimde yetenek yönetimi T. Aytaç ve C. İpek (Çev. Ed.). Ankara: Nobel.

Demirkasımoğlu, N. ve Taşkın, P. (2015). Yetenek yönetiminin örgütsel etkililik ile ilişkisi: Özel öğretim kurumları örneği. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(4), 268-285.

Downs, Y. ve Swailes S. (2013). "A Capability Approach To Organizational Talent Management" Human Resource Development International, Vol. 16, No. 3, 267–281, http://dx.doi.org/10.1080/13678868.2013.782992 .

Duttagupta, R. (2005). Identifying and managing your assets: Talent management. London: PricewaterhouseCoopers.

Fonseca, C. (2011). Emotional intensity in gifted students: Helping kids cope with explosive feelings. Prufrock Press Inc, Texas.

Gülbahar, Ç. A. & Koşar, D. (2020). Özel Okul Yöneticilerinin Yetenek Yönetimine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi* . Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi , 8 (3) , 1000-1028 .

Gündüzalp, S. & Boydak Özan, M. (2019). Akademisyenlerin Yetenek Yönetimi Algısı . Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi , 5 (2) , 1-14 .

Imazeki, J. (2009). The distribution of highly qualified, experienced teachers. National Comprehensive Center For Teacher Quality

Jackson, S., & Schuler, R. (1990). Human resource planning: Challenges for ındustrial/organizational psychologists. American Psychologist, 45(2), 223-239.

Kaufman, S. B. ve Sternberg R.J. (2008). Conception of giftedness, S. I. Pfeiffer (Ed.),Handbook of giftedness in children içinde (s. 71-92) N.Y. Springer Science Business Media

Levent, F. (2013). Üstün yetenekli çocukları anlamak. Ankara: Nobel Yayıncılık

Özbay, Y. (2013). Üstün yetenekli çocuklar ve aileleri. Ankara: T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yayını. PDF kitap. ISBN: 978-605-4628-54-4

Robbins, S. P., & Judge, T. (2012). Essentials of organizational behavior.

Sağnak, M. (2005). İlköğretim okullarında görevli yönetici ve öğretmenlerin değer uyum düzeyleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 5(1), 207-228.

Sak, U. (2010). Üstün zekâlılar (özellikleri, tanılanmaları eğitimleri). Ankara: Maya Akademi

Saranlı, A. G. ve Metin, N. (2012). Üstün yetenekli çocuklarda gözlenen sosyalduygusal sorunlar. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 45 (1),139-163.

Silverman, L. K. (1993). Social development, leadership, and gender issues. In L. K. Silverman (Ed.), Counseling the gifted and talented, (s. 291 – 327). Denver, CO: Love Publishing.

Smylie, M.A., & Wenzel, S. A. (2006). Promoting Instructional Improvement: A Strategic Human Resource Management Perspective. Consortium on Chicago School Research, The University of Chicago. http://ccsr.uchicago.edu/publications/promoting-instructional-improvementstrategichuman- adresinden erişildi.

Suveren, S. (2006). Anasınıfına devam eden çocuklar arasından üstün yetenekli olanların belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.

Tabancalı, E. ve Korumaz, M. (2014). Eğitim örgütlerinde yetenek yönetimi. International Journal of Social Science, 25(1), 139-156.

Türk Dil Kurumu Sözlüğü (2022)

Ulrich, D., & Smallwood, N. (2012). What is talent? Leader to Leader, 63, 55–61.

Van der Meulen, R. T., van der Bruggen, C. O., Spilt, J. L., Verouden, J., Berkhout, M., & Bögels, S. M. (2014). The pullout program day a week school for gifted children: effects on social–emotional and academic functioning. In Child & Youth Care Forum (Vol. 43, No. 3, pp. 287-314). Springer US.

Waheed, S. ve Zaim, A. (2015). "A Model For Talent Management And Career Planning" Educational Sciences: Theory & Practice • 2015 October • 15(5) • 1205-1213

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. 6. Baskı. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yumurtacı, A. (2014). Küreselleşen emek piyasalarında yeni bir olgu: Yetenek yönetimi. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, 5(8), 187-212.

Downloads

Published

2023-03-28

How to Cite

Bebitoğlu, M. E., & Erdoğan, M. (2023). A Study on the Role of Teachers and Parents in Making Students’ Talent Management Sustainable, Starting from the Primary Education Age: Sustainable talent management. International Journal of Sustainability, 1(1), 5–26. https://doi.org/10.5281/zenodo.7779043

Issue

Section

Articles