Sustainable Communication Skills of Sports Management Students Examination in Terms of Demographic Variables

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8380478

Keywords:

communication skills, demographic characteristics, sports, sports management

Abstract

The aim of this research is to evaluate the perception of communication skills of students studying in the Sports Management Department of Physical Education and Sports Faculties and to investigate whether there is a significant difference in students’ communication skills according to gender, age, parental education level, and household monthly income level. A total of 287 students participated in the research, including 159 females and 128 males, who were studying in different classes of the Sports Management Department of İstanbul Nişantaşı University, Faculty of Physical Education and Sports, during the 2022-2023 academic year. Descriptive and exploratory methods, aiming to reveal the current situation, were used in the research. In the first stage, relevant literature on the subject was reviewed, previous research findings were examined, and based on the obtained information, a detailed theoretical framework related to the topic of the thesis was prepared. In the second stage, data collection and analysis process were conducted based on this theoretical framework. In the research, the Communication Skills Inventory, a 45-item scale developed by Ersanlı and Balcı (1998), was used as the data collection tool. For the purpose of determining students’ demographic characteristics, a “Personal Information Form” prepared by the researcher was used. The evaluation of the obtained data was performed using the Statistical Package for the Social Sciences for Windows (SPSS) 29.0 software package. In the analysis and evaluations, number and percentage analyses were used to determine demographic characteristics, and Kruskall Wallis test and Mann-Whitney tests were utilized to derive statistical differences. As a result, based on the findings, it was determined that demographic variables such as age and household monthly income, among the students studying in the Department of Sports Management at the Faculty of Physical Education and Sports, created a significant difference in communication skills at a statistical level. However, it was found that gender and parental education level variables did not create a significant difference in students’ communication skills.

References

Alptekin, Z. (2019). Sosyal Bilgiler ve Türkçe Öğretmen Adaylarının İletişim Becerilerinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Kırşehir: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü.

Baltaş, Z. & Baltaş, A. (2009). Bedenin Dili. Yirminci basım. İstanbul: Remzi kitapevi, 120-135.

Çakmak, S. & E. Müezzin. (2018). Sosyal Medya Kullanımının İletişim Becerileriyle İlişkisinin İncelenmesi. Yeni Medya Elektronik Dergi, 2(3), 196-203.

Çelik, F. (2019). Dijital Alanda Kurumsal Spor İletişimi: Spor Kulüpleri ve Taraftarların Sosyal Medya Kullanımları Üzerine Araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Dalkılıç, M. (2011). İlköğretim Öğrencilerinin Sportif Faaliyetlere Katılım Düzeyi ve İletişim Becerileri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Karaman: Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Erigüç, G., Eriş, H. & Şener, T. (2013). İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi: Bir Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Örneği. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 19(1), 45-65.

Erkan, M. (2002). Sporda İletişimin Önemi ve Takım Performansına Etkisi Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Tezi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

Ersanlı, K. & Balcı, S. (1998). İletişim Becerileri Envanterinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal , 2 (10) , 7-12.

Fişek, K. (1998). Türkiye’de ve Dünya’da Spor Yönetimi. Ankara: Bağırgan Yayımevi, 35.

Gökalp, H. (2017). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin İletişim Becerilerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Balıkesir İli Örneği). Yüksek Lisans Tezi. Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

Gönen, M. (2015). Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin İletişim Beceri Düzeyleri ile Atılganlık Düzeylerinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Antalya: Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Gül, E. (2017). Duygusal Zekâ ve İletişim Becerileri Arasındaki İlişki: Bir Uygulama. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Beykent üniversitesi, Sosyal Bilimle Enstitüsü.

Güler, D. (1990). Eğitim İletişimi Kavramı ve Sistem Yaklaşımı Açısından Eğitim İletişimi Sürecinin İncelenmesi. Kurgu Dergisi, 8, 479-487.

Gürgen,H. (1997). Örgütlerde İletişim Kalitesi. İstanbul: Der Yayınları, 37-49.

Güven, M. (2022). Spor İletişiminde Yeni Medyanın Kullanımı: Fenerbahçe Spor Kulübü Örneği. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Haley, J. (2008). İletişim Psikolojik Sorunlar ve Psikoterapi. Ali Uzunöz (Çev.). Ankara: Çark kitapevi yayınları, 201-245.

İliş, A. (2018). Eğitim Fakültesi öğrencilerinin sosyal medya bağımlılığı ile iletişim becerileri arasındaki ilişkinin faklı değişkenler açısından incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Erzurum: Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Kıssal, A., Kaya, M. & Koç, M. (2016). Hemşirelik ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin İletişim Beceri Düzeyleri ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi. ACU Sağlık Bilimleri Dergisi, 3, 134-141.

Korkut, F. (2006). İletişim Becerilerini Değerlendirme Ölçeğinin Geliştirilmesi: Güvenirlik ve Geçerlik Çalışmaları. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. Cilt:2(7), 18-23.

Korkut, F. (2005). Yetişkinlere Yönelik İletişim Becerileri Eğitimi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 143-149.

Mendi, B. & Oğuz, G. (2018). Üniversite Öğrencilerinin İletişim Becerilerinin Sosyal Medya Kullanım Özellikleri Bağlamında İncelenmesi: Bir Vakıf Üniversitesindeki Sağlık Bilimleri Öğrencileri Üzerinde Değerlendirme. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 6(1), 666-690.

Mohammed, A. (2019). Takım Sporları ve Bireysel Sporlar ile İlgilenen Bireylerin Stres Algılarının ve İletişim Becerilerinin İncelenmesi (Van İli Örneği). Yüksek Lisans Tezi Van: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Öksüz, N. (2018). Spor Yöneticilerinin İletişim Becerileri ile Öz Etkililik Yeterlilik Düzeylerinin Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

Özer, K. (2006). İletişimsizlik Becerisi. İstanbul: Sistem yayıncılık, 87-110.

Selağzı, S. & Çepikkurt, F. (2015). Antrenör ve Sporcu İletişim Düzeylerinin Belirlenmesi. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 9(1), 11-18.

Tepeköylü, Ö. (2007). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (Besyo) Öğrencilerinin İletişim Becerisi Algılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yüksek Lisans tezi. Manisa: Celal Bayar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

Tozluyurt, E. (2003). Bir Üretim İşletmesinde İletişim Yetkinliğinin Değerlendirilmesi. ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources , 5 (1) , 0-0. 10 Mayıs 2023 tarihinde http://www.isguc.org/?p=article&id=34&cilt=5&sayi=1&yil=2003 adresinden erişilmiştir.

Uğur, O. (2013). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Yaklaşımları ve Karşılaştıkları Sorunlar Üzerine Bir Araştırma (Ankara İli Örneği). Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Yetim, A., Cengiz R. (2010). İletişim ve Spor. Ankara: Berikan Yayınevi, 13.

Published

2023-10-04

How to Cite

Yaman, Ömer, & Bebitoğlu, M. E. (2023). Sustainable Communication Skills of Sports Management Students Examination in Terms of Demographic Variables. International Journal of Sustainability, 1(2), 173–192. https://doi.org/10.5281/zenodo.8380478

Issue

Section

Articles