Medicinal or Aromatic use of Vegetable Oil

Authors

  • Gizem İŞBİLİR Hadımköy Örfi Çetinkaya Anadolu Lisesi, MEB, 34555 İstanbul, Türkiye
  • Gökmen AŞCI Nezihe-Hasan Kılıç Anadolu Lisesi, MEB, 34530 İstanbul, Türkiye
  • İsmail AL Hadımköy Örfi Çetinkaya Ortaokulu, MEB, 34555 İstanbul, Türkiye
  • Emin ÖZDEMİR Mühendislik Bilimleri Bölümü, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, 34320 İstanbul, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7779095

Keywords:

labor relations, worker, employer, collective bargaining agreement, labor union

Abstract

Mankind, who continued to exist in the world with nature until the last century, sought and
found the cure for diseases in nature. Although synthetic and chemical drugs have become
dominant in the last century, the use of medicinal plants has started to increase again as a result of
their side effects. Plants used in the treatment of diseases are generally referred to as medicinal and
aromatic plants because they are fragrant. Those used directly in drug production are classified
as pharmaceutical plants, and those used in cosmetics, perfumery and food industry due to their
odor and taste characteristics are classified as aromatic plants. On the other hand, vegetable oils
obtained from the oil seeds or fruits of plants in nature are used in the treatment of diseases as well
as strengthening the immune system, as they have rich antioxidant properties due to high vitamin
E, polyunsaturated fatty acids and phenolic compounds they contain. Vegetable oils, which have
versatile uses, are an important source of raw materials in the pharmaceutical and cosmetic industry
as well as being a nutrient. In addition, vegetable oils and essential fatty acid compositions are
preferred because of their distinctive sensory performance and therapeutic properties as well as
their aromatic properties. Taste and odor are key factors for unrefined oils, where nutritional
values and aroma properties are important. Hundreds of volatile compounds were identified and
classified as a result of the analysis of volatile compounds, as well as the determination of aroma
properties and basic aroma compounds. In addition, research on the separation and identification
of important odoriferous substances or aroma-active compounds in addition to volatile substances
continues with each passing day.

References

Ak, D. (2018). Endüstri 4.0’ın Çalışma İlişkileri ve Emek Sürecine Etkileri Üzerine Bir İnceleme (Yüksek Lisans Tezi). Antalya: Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Akgündüz, M. (2014). Ticarî Hayatta Kardeşliği Esas Alan Ahîlik Teşkilatı. Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 31: 9-18.

Altunel, A.T. (2015). Örgütsel Güven Düzeyi ile Örgütsel Adanmışlık Düzeyi Arasındaki İlişki: Bir Araştırma (Yüksek Lisans Tezi). Malatya: İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Arslan, H. (2015). Ahilik Teşkilatının Sosyo-İktisadi Yapısı ve Örneklik Değeri. Akademik Bakış Dergisi. 49: 248-271.

Ateş, D. (2008). Industrıal Revolution: Impetus Behind the Globalization Process. Yönetim ve Ekonomi. 15(2): 31-48.

Aziri, B. (2011). Job Satısfactıon: A Lıterature Revıew. Management Research And Practıce. 3(4): 77-86.

Bakotic, D. (2016). Relationship Between Job Satisfaction And Organisational Performance. Economic Research. 29(1): 118-130.

Berger, S., Denner M.S. ve Röglinger M. (2018). The Nature of Digital Technologies –Development of a Multi-layer Taxonomy. (Research Paper). 26th European Conference on Information Systems (ECIS). 1-18.

Berraies, S., Chaher M. ve Ben Yahia K. (2014). Employee Empowerment and Its Importance for Trust, Innovation and Organizational Performance. Business Management and Strategy. 5(2): 82-103.

Bozkurt, T. (2011). Tarihsel Bağlamda Endüstri İlişkileri, Çalışma İlişkilerinin Evrimi (ss. 3-35). Editör Tülay Bozkurt. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.

Budagova, A.(2019). Azerbaycan`da İşçi Sendikalarının Çalışma İlişkileri Üzerindeki Etkisi (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü.

Carrell, M. R., ve Heavrin, C. (2013). Labor Relations and Collective Bargaining. Chapters 2 and 3.

Caulfield, N. (2004), Labor relationsn Mexico: Historical legacies and some recent trends. Labor History, 45 (4), 445–467.

Costigan, R.D., İlter, S.S. ve Berman, J.J. (1998). Multi-Dimensional Study of Trust in Organizations. Journal of Managerial Issues. 10(3): 303-317.

Çakır, Ö. (2006). Ücret Adaletinin İş Davranışları Üzerindeki Etkileri. Ankara: Başbakanlık Basımevi.

Demir, F. (2013). Sendikaların Kuruluşu ve İşleyişi. Çalışma ve Toplum. 2013/4: 17-42.

Demirci, M. (2011). Selçuklu Anadolu’sunda Bir İnsaniyet Mektebi: Ahilik. Büyük Selçuklu Devletinden Anadolu Selçuklu Devletine Mehmet Altay Köymen Armağanı. (ss. 121-136). Editör Mehmet Ali Hacıgökmen. Konya: S.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü.

DeMitchell, T. A. (2010). Labor Relations in Education: Policies, Politics, and Practices. R&L Education.

Dereli, S. (2015). Sanayi Sonrası Toplumda Çalışan Olgusu ve Çalışma İlişkilerine Etkileri (Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Devinatz, V.G. (2013). The Hawthorne Studies. Illinois Heritage. 16(3): 16-20.

Durna, S. (2023). Derneklerin Faaliyetleri. 23.01.2023 tarihinde, Hukuk Bürosu sitesi:https://sedatdurna.av.tr/derneklerin-faaliyetleri/. Adresinden alındı.

Erdem, F., Ozen J. ve Atsan N. (2003). The Relations Between Trust and Team Performance. Work Study. 52(7): 337-340.

Frederiksen, M. (2014). Trust in the Face of Uncertainty: A Qualitative Study of Intersubjective Trust and Risk. International Review of Sociology. 24(1): 130-144.

Fritze, C. (2016). The Toyota Production System: The Key Elements and the Role of Kaizen within the System.

Güçer, E. ve Demirdağ Ş.A. (2014). Organizational Trust and Job Satisfaction: A Study on Hotels. Business Management Dynamics. 4(1): 12-28.

Güzel, S. (2008). Çalışma Sosyolojisi: Modern İşgücünün Oluşumu. İstanbul: LiteraTürk.

Handbook Germany. (2023). İşyeri Sendika Temsilciliği ve İşçi Sendikası. 23.01.2023 tarihinde, Handbook Germany sitesi: https://handbookgermany.de/tr/works-council adresinden alındı.

Hekimler B.U. (2017), Türkiye’de Olumsuz Sendikal Algının İçsel ve Dışsal Nedenleri. Sosyal Siyaset Konferansları. Journal of Social Policy Conferences Sayı / Issue: 68 – 2015/1, 127-154

Huberman, L. (2012). Feodal Toplumdan Yirminci Yüzyıla. Çev.Murat Belge. İstanbul: İletişim Yayıncılık.

Hult, D. (2018). Creating Trust By Means of Legislation – A Conceptual Analysis and Critical Discussion. The Theory and Practice of Legislation. 6(1): 1-23.

Ibrar, M. ve Khan Owais (2015). The Impact of Reward on Employee Performance (A Case Study Of Malakand Private School). International Letters of Social and Humanistic Sciences. 52: 95-103.

Islam, M.F. ve Alam M.J. (2014). Factors Influencing Intention to Quit or Stay in Jobs: An Empirical Study on Selected Sectors in Bangladesh. Stamford Journal of Business Studies. 6(1): 142-164.

İpçioğlu, İ., Haşit, G. ve Dertli, D. (2009), Teknolojik değişimin yarattığı etki türleri ile işgörenlerin demografik özellikleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi: bir tekstil firması örneği, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, issue/1627/20385.

İşcan, Ö.F. ve Sayın U. (2010). Örgütsel Adalet, İş Tatmini ve Örgütsel Güven Arasındaki İlişki. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 24(4): 195-216.

Jalagat, R. (2016). Job Performance, Job Satisfaction, and Motivation: A Critical Review of their Relationship. International Journal of Advances in Management and Economics. 5(6): 36-42.

Johns, B. (2003). Why Do Employess Quit: A Case Study of the Complexities of Labor Turnover. Sydney University.of Technology School of Management. 1(1):779-789.

Kaufman, B.E. (2006). Industrial Relations and Labor Institutionalism: A Century of Boom and Bust. Labor History, 47 (3): 295–318.

Kavi, E. (2015). Ahilik Kurumu ve Günümüz Çalışma Yaşamındaki Psikolojik Sorunlara Yönelik Çözümler. HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi. 4(4): 102-117.

Kılkış, İ., Bağdoğan S.Y. ve Baştürk Ş. (2014). Türkiye’de Toplu İş Uyuşmazlıklarının Çözümünde Arabuluculuk ve Uzlaştırma Sisteminin Evrimi ve Sistemin Etkinliğini Artırıcı Öneriler. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 16(1): 53-81.

Kodish, S. (2017). Communicating Organizational Trust: An Exploration of the Link Between Discourse and Action. International Journal of Business Communication. 54(4): 347-368.

Kurtulmuş, N. (2012). Post-Endüstriyel Ekonomilerde Kitle Üretimine Bir Alternatif: Esnek Uzmanlaşma. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi. 40: 161- 173.

Leat, M. ve El Kot G. (2009). Interpersonal Trust at Work, Intrinsic Motivation, Work-Related Tension and Satisfaction in Egypt. International Journal of Workplace Health Management. 2(2): 180-194.

Mahiroğulları, A. (2011), Dünyada ve Türkiye’de Sendikacılık, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa.

Makal, A., Dertli N., Taştan O.C., Erdoğdu S. ve Çelik A. (2012). Çalışma İlişkileri Tarihi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını No-2658.

Morgan, R.M. ve Hunt S.D. (1994). The Commitment-Trust Theory of Relationship Marketing. Jornal of Marketing. 58: 20-38.

Osmani, M., Zaidi A.R.M. ve Nilashi M. (2014). Motivational Factors, Trust and Knowledge Sharing in Organizations. International Journal of Innovation and Scientific Research. 12(2): 463-474.

Ottoson, M. ve Rosengren C. (2015). Who Can You Trust? The Swedish Confederation for Professional Employees (TCO) and Trust-Based Working Time 1950-1970. Management Revue, 26(1): 52-68.

Önday, Ö. (2016). Human Resource Theory: From Hawthorne Experiments of Mayo to Groupthink Of Janis. Global Journal of Human Resource Management. 4(1): 95-110.

Öztürk, N. (2002). Ahilik Teşkilatı ve Günümüz Ekonomisi, Çalışma Hayatı ve İş Ahlakı Açısından Değerlendirilmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 7: 1-12.

Savolainen T., Lopez-Fresno P. ve Ikonen M. (2014). Trust-Communication Dyad in Inter-Personal Workplace Relationships-Dynamics of Trust Deterioration and Breach. The Electronic Journal of Knowledge Management. 12(4): 232-240.

Shelton, C. (2011). Building Trust Across Diversity. 23.01.2023 tarihinde, Diversity Journey sitesi: http://www.diversityjournal.com/1461-building-trust-across-diversity/ adresinden alındı.

Snow, C.J. (1997). Building Trust in the Workplace. Hoftsra Labor and Employment Law Journal. 14(2): 465-521.

Solimani, M.H.A. (2015). What Toyota Production System is Really About? https://www.researchgate.net/publication/280557330_What_Toyota_Production_System_is_Really_About (18.02.2020).

Sözbir, Ü. (2010) Emek Sürecindeki Değişimler ve Mühendislere Etkileri: Türkiye’de Otomotiv Sanayinde Çalışan Mühendislere İlişkin bir Araştırma, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Tanğ, Y. (2021). Çalışma İlişkilerinde Güven Olgusunun İncelenmesi (Doktora Tezi). İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Türkkorkmaz, Ş.,D. (2020). Türkiye’de Endüstri 4.0 Deneyimi: Çalışma İlişkileri Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma (Doktora Tezi). İstanbul: Maltepe Üniversitesi. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.

Vaamonde, J.D., Omar A. ve Salessi S. (2018). From Organizational Justice Perceptions to Turnover Intentions: The Mediating Effects of Burnout and Job Satisfaction. Europe's Journal of Psychology. 14(3): 554-570.

Victor, J. ve Hoole J. (2017). The Influence of Organisational Rewards on Workplace Trust and Work Engagement. Journal of Human Resource Management. 15: 1-14.

Yıldız, P. (2019). Örgütsel Bağlılık Üzerinde Örgütsel Güven ve Örgütsel İletişimin Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Downloads

Published

2023-03-29

How to Cite

İŞBİLİR, G., AŞCI, G., AL , İsmail, & ÖZDEMİR, E. (2023). Medicinal or Aromatic use of Vegetable Oil. International Journal of Sustainability, 1(1). https://doi.org/10.5281/zenodo.7779095

Issue

Section

Articles