A Study on the Motivation Perception of Health Personnel: The Example of a City Hospital

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8380570

Keywords:

City Hospital, Motivation, Health Employee

Abstract

The aim of this research is to examine the motivation perception of health personnel. Descriptive survey model was used in the research. Within the scope of descriptive survey model, a survey study was conducted on health workers. The population of the research consists of health personnel working in a City Hospital operating in Istanbul. In the study, 300 health personnel were reached within the scope of convenience sampling method. A questionnaire form was used to collect data in the study. The questionnaire form consists of questions about demographic characteristics and Motivation Scale. SPSS 21 package program was used in the analysis of the data in the research. Descriptive statistics for the perception of motivation were examined. According to the test results, the mean score of the perception of intrinsic motivation was determined as 4.06±0.56, the perception of extrinsic motivation was 3.09±0.70, and the total perception of motivation was 3.57±0.57. According to the test results, the perception of intrinsic motivation is higher than the perception of extrinsic motivation. Individuals aged 56 and over have the highest perception of motivation, while individuals aged 20-35 have the lowest perception of motivation. While the motivation perceptions of nurses and health personnel are the lowest, the motivation perceptions of doctors, administrative staff and technical personnel are high. It has been determined that individuals who have been working in the institution for 21 years or more have the highest motivation perception. It has been determined that individuals who have been working in the profession for 21 years or more have the highest motivation perception.

References

Bayraktar H. V. (2015) Sınıf Yönetiminde Öğrenci Motivasyonu ve Motivasyonu Etkileyen Etmenler Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 10/3 Winter 2015, p. 1079-1100.

Brislin, R. W., MacNab, B., Worthley, R., Kabigting Jr, F., ve Zukis, B. (2005). Evolving perceptions of Japanese workplace motivation: An employee-manager comparison. International Journal of Cross Cultural Management, 5(1), 87-104.

Dede, F. (2020). Motivasyonun Çalışanların Çalışma Performansına Etkisi: Bosna-Hersek Ziraat Bankasında Bir İnceleme. Yüksek Lisans Tezi. İbn Haldun Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı. İstanbul.

Dündar, S., Özutku, H. ve Taşpınar, F. (2007). İçsel ve dışsal motivasyon araçlarının işgörenlerin motivasyonu üzerindeki etkisi: Ampirik bir inceleme. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, (2), 105-119.

Ertan, H. (2008). Örgütsel Bağlılık, İş Motivasyonu ve İş Performansı Arasındaki İlişki: Antalya’da Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir İnceleme. Doktora Tezi. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.

Karacelil, S. (2013). Din Eğitiminde Motivasyonun Önemi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (4)

Keskin, B. (2008). Çalışanların Performanslarını Arttırmada Bir Araç Olarak Motivasyon ve Motivasyon Teknikleri. Yüksek Lisans Tezi. Atılım Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Kovach, A. K. (1987), What Motivates Employees? Workers and Supervisors Give Different Answers, Business Horizons, 30 (5), pp. 58-66.

Kreitner, R. (2004). Management. (9thed.), New York: Houghton Mifflin Company.

Kuvaas, B. (2006). Work performance, affective commitment and work motivation: The roles of pay administration and pay level. Journal of Organizational Behavior, 27(3), 365-385

Künarcı Z. (2016). Sağlık Çalışanlarının Motivasyonunu Etkileyen Faktörlerin Analizi. Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.

Mahaney, R. C. Ve Lederer, A. L. (2006). The Effect Of Intrinsic And Extrinsic Rewards For Developers On Information Systems Project Success. Project Management Journal, 37(4), 42-54.

Mottaz J. Clifford (1985), The Relative Importance of Intrinsic and Extrinsic Rewards as Determinants of Wok Satisfaction, The Sociological Quarterly, Vol: 26, No: 3, pp.365-385.

Öztürk, A. (2019). Motivasyon Faktörlerinin Sivil Havacılık Yerişletmelerindeki Personeller Üzerindeki Etkileri Ve Bu Motivasyon Faktörlerinin İş Performansı İle Olan İlişkisinin İncelenmesi, İstanbul İli Örneği. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Okan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Raj, D. (2017). Motivation in the Workplace To Improve The Employees Performance. International Journal for Advance Research and Development, 2(6), 164-166.

Semerci, H, ve Akbaba, A. (2018). Bodrum’a Gelen Uluslararası Ziyaretçilerin Yerel Yemek Tüketimindeki Motivasyon Faktörlerinin Değerlendirilmesi. International Journal of Contemporary Tourism Research, 2 (1) , 41-57.

Soykenar, M. (2008). Sağlık İşletmelerinde Personelin Motivasyonunu Etkileyen Faktörler: Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde Örnek Bir Uygulama. Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Stanley, N., Graham‐Kevan, N. ve Borthwick, R. (2012). Fathers and domestic violence: Building motivation for change through perpetrator programmes. Child Abuse Review, 21(4), 264-274.

Tükenmez, A. (2019). Interkulturelle Motıvatıon Der Deutschlernenden An Den Anadolu-Gymnasıen In Muğla. Eın Beıtrag Zur Förderung Der Fremdsprachenlernmotıvatıon Durch Interkulturalıtät. Yüksek Lisans Tezi. Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Muğla.

Tüz, M. ve Sabuncuoğlu, Z. (2005). Örgütsel psikoloji. Alfa Yayınları, Bursa.

Ünsar, A. S., İnan, A., ve Yürük, P. (2010). Çalışma hayatında motivasyon ve kişiyi motive eden faktörler: Bir alan araştırması. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(1), 248-262.

Yıldırım, A. ve Demirel, E. T. (2015). Ücret Tatmininin Yaşam Tatminini Belirleyici Etkisi Var Mı? Elazığ Banka Çalışanları Örneği. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 25 (2), 133-154.

Yılmaz, Hüseyin (2007). İşletmelerde Takım Çalışması Yoluyla Motivasyon, Ceteris Paribus, http://www.geocities.com/ceteris_paribus_tr2/h_yilmaz.htm, Erişim Tarihi: 15.03.2023.

Published

2023-10-04

How to Cite

Özcan, A., Tat Dalmaç, F., & Erkasap, A. (2023). A Study on the Motivation Perception of Health Personnel: The Example of a City Hospital. International Journal of Sustainability, 1(2), 257–272. https://doi.org/10.5281/zenodo.8380570

Issue

Section

Articles